Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic

Contact

Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic
Adresa: Str. C-tin Daicoviciu, nr. 15, Sala E13, Cluj Napoca

Telefon: 0264 202 329
Email: mediul.economic@staff.utcluj.ro

Comitetul Consultativ

Comitetului Consultativ este un organism al instituţiei Rectorului UTC-N, cu rol consultativ, având misiunea de a contribui la dezvoltarea Universităţii prin consilierea conducerii UTC-N în pregătirea deciziilor majore strategice, privind:

a) excelenţa academică corelată cu nevoile mediului socio-economic;

b) rolul activ al universității în viața comunității regionale prin: cercetare, activităţi antreprenoriale şi investiţionale.

 

Constituirea Comitetului Consultativ a avut loc prin Decizia Rectorului UTC-N cu nr. 23/28.03.2017.

 

 

 

Comitetul Consultativ este format din 12 membri, personalităţi reprezentative din domeniul socio-economic la nivelul regional de inserție al Universității şi rămâne deschis pentru colaborarea cu reprezentanţii celorlalte mari companii. Din componenţa actuală fac parte: Horia Ciorcilă - Președinte, Banca Transilvania (BT); Proutcha Falk - General Manager, Star Transmission (STC) & Star Assembly (STA); Konrad Kaschek - Plant Manager, Bosch Group; Balazs Hopka - General Manager, Emerson; Mihaela Popescu - General Manager, TenarisSilcotub; Teofil Mureșan - Chief Executive Officer, Electrogrup; Voicu Oprean - CEO, AROBS Transilvania Software; Dorin Stoian - General Manager, COMELF SA; Cristian Bulboacă - General Manager, CON-A; Nicolae Petri - Director, DIFERIT; Jon Kevin Loebbaka - President, Universal Alloy Corporation; Markos Tiberiu - Vice-President, The German-Romanian Economic Association for the North West Region-DRWSM.

 

Educatia raportata la cerintele pietei

Masterele profesionale dezvoltate în parteneriat cu mediul economic

 

Mastere funcționale:

1. Managementul şi ingineria calității (Masterat internațional) - Departamentul Ingineria Proiectării şi Robotică, Facultatea de Construcții de Mașini

  • Persoana de contact: S.l.dr.ing. Mihai Dragomir, e-mail: mihai.dragomir@muri.utcluj.ro
  • Descriere: În cadrul programului masteral, cursurile sunt susţinute de experţi recunoscuţi în domeniu din Germania, Austria şi România. Absolvenţii noștri pot dobândi atât diploma de studii masterale, cât şi calificările de Manager calitate junior şi Auditor calitate junior, în conformitate cu cerinţele European Organization for Quality, în cadrul unui parteneriat între UTC-N şi Asociaţia Română pentru Calitate.

 

2. Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor (Master profesional) - Departamentul Știinţa şi Ingineria Materialelor, Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului, Extensia Universitară Bistrița și în colaborare cu Facultatea de Construcţii de Maşini şi Asociaţia de Sudură din România

  • Persoana de contact: Prof.dr.ing. Liviu Brândușan, e-mail: Liviu.Brandusan@staff.utcluj.ro
  • Descriere: În cadrul programului de masterat, cursurile sunt susţinute de către experţi recunoscuţi în domeniu din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Asociaţia de Sudură din România şi alte universităţi din ţară. Programul de studiu este corelat cu cerinţele impuse pentru obţinerea diplomei de Inginer Sudor Internaţional sau European, calificându-se pentru a desfăşura activităţi de coordonare a sudării în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14731. Absolvenţii pot dobândi atât diploma de studii masterale, cât şi calificările de Inginer Sudor Internaţional sau European.

 

3. Tehnici Avansate în Ingineria Autovehiculelor (Master) - Departamentul de Autovehicule Rutiere și Transporturi, Facultatea de Mecanică în colaborare cu Porsche Engineering România

Persoana de contact: Prof.dr.ing. Bogdan Varga, e-mail: bogdan.varga@auto.utcluj.ro

Descriere: În cadrul programului de masterat, cursurile urmează a fi susținute de către experți recunoscuți în domeniu din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și experți recunoscuți în domeniu din Germania, respectiv Porsche Engineering România. Programul de studiu va asigura un nivel de educație avansată în domeniul ingineriei autovehiculelor în strânsă legătură cu mediul economic. Competențele profesionale dobândite de absolvenți, sunt, conform cerințelor RNCIS: C1. Operarea cu concepte fundamentale din domeniul automobilului; C2. Utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale din domeniul automobilului și mediului; C3. Conceperea de soluții constructive care să asigure îndeplinirea normelor de poluare a automobilelor; C4. Conceperea de sisteme și echipamente avansate în construcția automobilelor; C5. Utilizarea conceptelor din ingineria mediului pentru automobile; C6. Operarea cu concepte privind managementul sistemelor și subsistemelor economice, care au ca obiect de activitate cercetarea, proiectarea, fabricarea automobilelor.

Acest masterat este unul de categoria A (ce dă dreptul la înscriere la doctorat), fiind un program de studii de aprofundare disciplinară. Masteranzii cu rezultate școlare deosebite vor fi motivați printr-un sistem de burse privat acordat de Porsche Engineering România.

 

4. Sisteme și structuri electrice avansate (Master profesional) - Departamentul de Mașini și Acționări Electrice, Facultatea de Inginerie Electrică în parteneriat cu Robert Bosch SRL, Centrul de Inginerie Jucu, Fabrica Jucu și Renault Technologie Roumanie, Centrul de Inginerie București, Centrul de testări Titu: https://ie.utcluj.ro/files/admitere/master%202017/Prezentare%20master%20SSEA%20Bosch-Renault.pdf

Persoana de contactprof.dr.ing. Claudia Marțiș, e-mail: claudia.martis@emd.utcluj.ro

Descriere: Programul de studii universitare de master în domeniul Inginerie Electrică și al specializărilor înrudite își propune:

•Formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul sistemelor de mobilitate avansată, al electronicii de putere şi al sistemelor electromecanice cu aplicaţii în industria auto;

•Elaborarea de proiecte aplicative în cadrul stagiilor de practică;

•Dezvoltarea de aptitudini și competențe profesionale şi transversale relevante și de înaltă calitate, cu accent pe rezultatele învățării.

Programul de master va beneficia de: O curriculă adaptată la cerințele actuale ale pieței, determinând astfel dezvoltarea competențelor specifice în inginerie; Activitatea de cercetare aferentă fiecărui semestru și elaborarea lucrării de disertație corelată cu teme de interes pentru şi derulată în Centrele de Inginerie ale partenerilor din mediul economic; Implicarea experţilor din cadrul celor două companii partenere în derularea activităţilor didactice şi de cercetare; Burse de excelenţă pentru studenţi; Stagii de internship plătite.

Status: acreditat începând cu anul universitar 2017-2018.

 

5. Management and Control in Automotive Engineering (Master) - Department of Automotive Engineering and Transports, Faculty of Automotive Engineering, Mechatronics and Mechanics & Robert Bosch Romania.

Contact person: Prof.PhD.Eng. Nicolae Burnete, e-mail: nicolae.burnete@auto.utcluj.ro

Description: For this master’s program the courses will be held by recognized experts both from the Technical University of Cluj-Napoca and from Robert Bosch Romania. The study program will ensure a high education level in the field of automotive engineering with a strong emphasis on the requirements of the industry. The professional competencies that the students can acquire are according to the RNCIS requirements:

C1. Operate with fundamental concepts from the field of automotive;

C2. An adequate use of the fundamental concepts from the field of automotive and environment;

C3. Conceive constructive solutions that can ensure pollutant emissions values lower than the regulations threshold;

C4. Conceive advanced automotive systems and equipment;

C5. Use of the concepts from environment engineering for automotive;

C6. Operate with economic systems and subsystems management concepts, that have as main point of focus the research, design and fabrication of automobiles.

This is a category A master (allowing graduate to pursue a PhD), as it is a study program for deepening of the studies. The master students with good results will be motivated with scholarships of excellence granted by Robert Bosch Romania.

 

 

 

© Compartimentul pentru Relatia cu Mediul Socio-Economic
Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter utcn google plus
" "